tracebesluit

Punctualiteit, flexibiliteit en betrokkenheid

Voor sommige wijzigingen aan het Nederlandse spoornet, geldt dat de Minister kan besluiten deze te realiseren met een tracébesluit. Voordat het Tracébesluit wordt genomen, vindt een proces plaats van plannen maken, inspraak en besluitvorming. Op verschillende momenten in dat proces kunnen omwonenden, burgers en bedrijven, belangengroepen en bestuurders hun zienswijze geven of beroep indienen tegen de plannen. De minister van Infrastructuur en Milieu neemt het uiteindelijke Tracébesluit.

Inpladi is er trots op dat wij voor ProRail/Ministerie Infrastructuur en Milieu de vormgeving, productie en distributie van brochures en overige communicatiemiddelen rondom tracébesluiten mogen verzorgen. Van belang is punctualiteit qua inhoud (foutloos) en flexibiliteit/stiptheid (planning) en algehele betrokkenheid. Recent hebben wij weer twee Tracébesluit-projecten uitgevoerd voor DoorStroomStation Utrecht en Utrecht Centraal-Leidsche Rijn.